สรุปหลักการอ่านออกเสียงตัวพินอิน (Pinyin) | พินอิน (Pinyin) | พยัญชนะ | สระ | ตัวสะกด | กฎที่ต้องจำ | | ตารางแสดงการอ่านออกเสียงตัวพินอิน (Pinyin) | ตารางแสดงการอ่านออกเสียงตัวพินอินเป็นภาษาไทย (วรรณยุกต์เสียง 1) | หมายเหตุ


honmeuri2.gif
28406_212975.gif

สรุปหลักการอ่านออกเสียงตัวพินอิน (Pinyin)


พินอิน (Pinyin)

คือ สัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเสียงพูดในภาษาจีนกลาง

พยัญชนะ

ตัวพินอินที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะมีทั้งหมด 23 ตัว (พยัญชนะแท้ 21 ตัว + พยัญชนะที่มาจากสระ 2 ตัว) ได้แก่

b p m f d t n l g k h z c s zh ch sh r j q x y w

สระ

ตัวพินอินที่ใช้แทนเสียงสระมีทั้งหมด 37 ตัว ได้แก่ a o e e* ai ei ao ou an en ang eng ong er i u uu

ia ie iao iu (iou) ian in iang ing iong

ua uo uai ui (uei) uan un (uen) uang ueng uue uuan uun

ตัวสะกด

ภาษาจีนกลาง ไม่มีตัวสะกดเหมือนภาษาไทย เพราะได้รวมตัวสะกดเข้ากับสระแล้ว 5. วรรณยุกต์ : ภาษาจีนกลาง มีเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง หากไม่ใส่วรรณยุกต์ให้ออกเสียงเบา ในที่นี้ขอใช้ตัวเลขแสดงเสียงวรรณยุกต์ วรรณยุกต์เสียง 1-4 แทนด้วยเลข 1-4 หากไม่ใส่วรรณยุกต์ แทนด้วยเลข 5 6. วิธีอ่านออกเสียงคำในภาษาจีน คือ การนำเสียงพยัญชนะผสมกับเสียงสระ แล้วออกเสียงสูงต่ำตามวรรณยุกต์ ทั้งนี้ เสียงพยัญชนะจะไม่อยู่โดด ๆ จะต้องนำไปผสมกับสระเท่านั้น ส่วนเสียงสระจะออกเสียงโดยนำไปผสมกับพยัญชนะก็ได้ หรือจะออกเสียงโดด ๆ ก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการผสมเสียงพยัญชนะเข้ากับเสียงสระ : b + a = ba (ปอ + อา = ปา)

ตัวอย่างการใส่เสียงวรรณยุกต์ : ba1 ba2 ba3 ba4 ba5 (ปา ป๋า ป่า ป้า ปา)

ตัวอย่างการออกเสียงสระโดด ๆ : e1 e2 e3 e4 e5 (เออ เอ๋อ เอ่อ เอ้อ เออ)

กฎที่ต้องจำ

สระ i (อี) เมื่อนำมาผสมกับพยัญชนะ z , c , s ,zh , ch , sh , r สระ i จะไม่ออกเสียง ตัวอย่างเช่น z + i = zi (จือ + อี /อี ไม่ออกเสียง/ = จือ) - สระ uu , uue , uuan , uun เมื่อนำมาผสมกับพยัญชนะ j , q , x จะเขียนเป็น u , ue , uan , un (เขียนเหมือนสระ u ไม่ต้องใส่จุด 2 จุดบนตัว u) ตัวอย่างเช่น juu --> ju , juue --> jue , juuan --> juan , juun --> jun - คำที่มีวรรณยุกต์เสียง 3 ติดกัน 2 คำ หรือ 3 คำ เวลาอ่านให้เปลี่ยนเสียง คำแรก หรือ คำกลาง ให้เป็นวรรณยุกต์เสียง 2 เช่น ni3 hao3 (หนี่ เห่า) --> ni2 hao3 (หนี เห่า) you3 ji3 kou3 (โหย่ว จี่ โข่ว) --> you3 ji2 kou3 (โหย่ว จี๋ โข่ว) หรือ you2 ji3 kou3 (โหยว จี่ โข่ว)

ตารางแสดงการอ่านออกเสียงตัวพินอิน (Pinyin)

s.gif

ตารางแสดงการอ่านออกเสียงตัวพินอินเป็นภาษาไทย (วรรณยุกต์เสียง 1)

tarang2.gif

หมายเหตุ

ตัว z , c , s ตรงกับเสียง จ , ช , ซ ของไทย การออกเสียง การวางลิ้น เหมือนกันกับของไทย

- ตัว j , q , x เป็นเสียงที่เกือบเหมือนเสียง จ , ช , ซ ของไทย แต่การออกเสียง การวางลิ้นต่างกัน
- ตัว zh, ch, sh, r เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย แต่ฟังคล้ายกับเสียง จือ , ชือ , ซือ , ยรือ เวลาพูดต้องม้วนลิ้น (ที่ใส่ * เพราะจะได้ไม่ไปสับสนกับเสียง
z , c , s)
- ตัว uu เป็นสระที่ไม่มีในภาษาไทย เวลาออกเสียง ให้ทำปากห่อๆ เหมือนกับเวลาที่ออกเสียงอู ส่วนการวางลิ้น ให้ปลายลิ้นแนบไปกับฟันล่างด้านในเหมือนกับเวลาที่ออกเสียงอี
- ตัว uue , uuan , uun เป็นสระที่เกิดจากการผสม uu เข้ากับสระพื้นฐานตัวอื่น วิธีออกเสียง
uue = uu + เอ (พูดติดกันเร็ว ๆ) , uuan = uu + อัน (พูดติดกันเร็ว ๆ) , uun = uu + น (ให้ น เป็นตัวสะกด)
- ตัว ie (เย) เป็นสระที่ไม่มีในภาษาไทย วิธีออกเสียง ให้ออกเสียง อี-เอ ติดกันเร็ว ๆ เช่น jie = จี-เอ (จะฟังคล้าย ๆ เจีย แต่ไม่ใช่)
- ตัว iong (ยง) เป็นสระที่ไม่มีในภาษาไทย วิธีออกเสียง ให้ออกเสียง อี-อง ติดกันเร็ว ๆ เช่น jiong = จี-อง (ไม่ใช่ จง)Credit By : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H6jX4oZrlwo
2nx.gif
2bk.gif