33301.gif1147480t6phl13g44.gif
1t1.gif1e1.gif1a1.gif1c1.gif1h1.gif1e1.gif1r1.gif1147480t6phl13g44.gif


DSC01715.JPG

ดร.ทศพร แสงสว่างอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีe-mail:sthosporn @yahoo.com

00027557_102308.gif