17.gif

neko.gifสัญญาณมือ เลข 1-10

ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เราใช้สัญญาณมือในการสื่อสารกับผู้อื่นสำหรับในประเทศจีนคนทั่วไปจะใช้สัญญาณมือที่สังคมได้กำหนดขึ้นใช้ร่วมกันมาแสดงจำนวนตัวเลขCredit By : http://www.youtube.com/watch?v=bQAWLdYXvDU&feature=related
chinese culture8.jpg
00026064_97979.gif

2nx.gif
2bk.gif